تسهیلات مشارکت مدنی در بافت های فرسوده به صورت ترکیبی با سه نرخ 9 و 16 و 18 درصد با توجه به نوع متقاضی و شهر محل اجرای پروژه در قالب سه بخش سازندگان غیرحرفه ایی، سازندگان حرفه ایی دارای پروانه صلاحیت و سازندگان حرفه ایی دارای پروانه صلاحیت که از فناوری های نوین ساختمانی استفاده کرده اند مطابق جدول ذیل اعطا می شود. بانک عامل این تسهیلات بانک مسکن می باشد
سقف تسهیلات ودیعه اسکان موقف در کلانشهرها چهارصد میلیون(400،000،000)ریال و در سایر شهرها سیصد میلیون (300،000،000)ریال و دوره بازپرداخت آن حداکثر 36 ماه با نرخ سود 4% تعیین شده است بانک عامل این تسهیلات صندوق کارآفرینی امید می باشد
 
پروژه های مشمول این تسهیلات عبارتند از :
  • 1.تمامی پروژه‌هاي نوسازي مسکن که بر اساس طرح بهسازي و نوسازي مصوب استان در محلات هدف بازآفرینی شهري موفق به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداري می‌شوند.
  • 2.پروژه‌هاي ویژه جابجایی و اسکان ساکنین محلات هدف که به تأیید شرکت بازآفرینی شهري ایران رسیده و یا می‌رسند.
  • 3. پروژه‌هاي خارج از محدوده مصوب که به منظور معوض املاك واقع در محدوده مصوب که با تأیید شرکت بازآفرینی شهري ساخته می‌شوند.
  • تبصره 1 : موارد استثناء به تشخیص هیأت اجرایی استان/ مدیرکل راه و شهرسازي استان و پس از تأیید شرکت بازآفرینی شهري مشمول پرداخت تسهیلات می باشد.
  • تبصره 2 : ملاك تعداد تسهیلات پرداختی به پروژه‌هاي مندرج در بندهاي فوق، تعداد واحدهاي مندرج در پروانه ساختمانی اولیه صادره توسط شهرداري می‌باشد.
  • تبصره 3 : در صورت وجود تقاضا و محدودیت در سهمیه استان، اولویت‌هاي پرداخت تسهیلات در سطح استان به شرح ذیل می‌باشد:
  • اولویت 1. توسعه‌گرانی که نوسازي محلات هدف را در قالب طرح بهسازي و نوسازي محله در دستور کار خود قرار داده اند.
  • اولویت 2. پروژه‌هاي تجمیعی که تعداد واحدهاي تولید شده آن بیش از 10واحد مسکونی باشد.اولویت 2. پروژه‌هاي تجمیعی که تعداد واحدهاي تولید شده آن بیش از 10واحد مسکونی باشد.
  • اولویت 3. سایر پروژه‌هاي تجمیعی
  • اولویت 4. در صورت نبود متقاضی در قالب اولویت‌هاي بالا، سایر پروژه‌هاي نوسازي موضوع این بند، قابل معرفی به بانک می باشند.

ورود به سامانه